Skontaktuj się z Ekspertem

Aktualna wersja zenon

 

Na tej stronie znajdziesz:  

 

Nowa wersja zenon Software Platform poprawia komfort użytkowania oraz wydajność planowania projektów w wielu obszarach, między innymi w zakresie tworzenia i edycji Smart Objects. zenon 14 zapewnia również bardziej rozbudowaną usługę Web Visualization Service (WVS). Innowacje w zenon 14 zapewniają jeszcze większą łączność i otwartość, np. dzięki certyfikacji OPC UA Gateway  czy udoskonaleniom interfejsu GraphQL.

 

Aby być w czołówce technologii Microsoft, wersja 14 zenon Software Platform korzysta z SQL Server 2022.

 

Wymienione tutaj najważniejsze informacje to tylko fragment tego, co oferuje zenon 14. Pełna lista nowych funkcji znajduje się w informacjach o wersji.  Zapraszamy również do kontaktu z lokalnym sprzedawcą.
 

 

Pobierz zenon 14 ISO (9,78 GB)

 

 

Nowe funkcje w zenon Service Engine

 

Dzięki zenon 14 nie tylko inżynierowie projektów, ale także operatorzy sprzętu odczują liczne usprawnienia w aplikacji.

 

Zarządzanie alarmami

Na przykład, zarządzanie alarmami na liście komunikatów alarmowych (Alarm Message List) zostało uproszczone. Sortowanie wpisów w oparciu o kolumny i linia filtrowania bezpośrednio na liście ułatwiają obsługę AML w codziennym użytkowaniu. Dodatkowe kolumny umożliwiają także wyświetlanie większej ilości informacji.

 

Spontaniczne wykrywanie luk podczas rejestrowania danych i łatwiejsza obsługa danych

W przypadku wartości, które zmieniają się sporadycznie, spontaniczna archiwizacja (archiwizacja po zmianie wartości) może powodować luki w wyświetlaniu danych. W oprogramowaniu zenon 14, za pomocą spontanicznego wykrywania luk, można zdefiniować przedział czasu po którym ostatnia znana wartość zmiennej jest zapisywana w archiwum. W Extended Trend lub w zapytaniach interfejsu GraphQL zagwarantowana jest dostępność danych przez żądany okres. Stanowi to ważny wkład w integralność danych, ułatwia ich analizę, a jednocześnie utrzymuje niskie wymagania dotyczące przechowywania.

 

Ponadto, praca z danymi w Extended Trend jest jeszcze łatwiejsza: wybór zmiennych został uproszczony, a identyfikator może być teraz wyświetlany na liście wyników.

 

Organizacja procesów i modułowa produkcja z wykorzystaniem Module Type Package (MTP)

 

Orchestration Studio do organizacji procesów jest natywnie zintegrowane z zenon 14. Ponieważ standard MTP stale ewoluuje, obsługiwane są wszystkie nowo wydane części (obecnie od części 1 do 6).

 

  • Projekt szablonu ma nowy wygląd i jest kompatybilny z aktualną wersją Orchestration Studio. Posiada podstawową strukturę projektu z menu, szablonami i szablonami obrazów, a także może być zaimplementowany jako projekt HTML5.
  • Rozszerzenie API zostało zaimplementowane do importowania plików MTP z marketplace.
  • Status urządzenia i aktualny status urządzenia mogą być wyświetlane w MTP Device Management. Można również rejestrować fizyczną lokalizację urządzenia.
  • Dzięki gotowym blokom obliczeniowym moduły wewnętrzne można dodawać do orkiestracji w Orchestration Studio metodą drag & drop (przeciągnij i upuść).
  • Dzięki MTP Gateway możliwe jest również dostosowanie urządzeń nieobsługujących MTP do standardu MTP w celu szybszej integracji. MTP Gateway toruje drogę do przejścia na koncepcję produkcji modułowej bez konieczności przebudowy istniejących maszyn.

 

 

 

Aktualizacje w Web Visualization Service (WVS)

 

Udoskonalenia usługi Web Visualization Service (WVS) umożliwiają tworzenie atrakcyjnych wizualnie i wysokiej jakości interfejsów HMI lub rozwiązań monitorujących w przeglądarkach internetowych, takich jak Chrome, Firefox i Safari (iOS) z rozszerzonymi funkcjami. Wyświetlanie ekranów Faceplate jest teraz wspierane. Duże oraz złożone grafiki procesowe są widoczne dzięki powiększalnemu widokowi world view.Ponadto WVS umożliwia wybór szablonów receptur oraz tworzenie i wykonywanie receptur kontrolnych (bez edytora) za pomocą Batch Control. Dodatkowe akcje poleceń zostały dodane do komend wyjściowych w celu wysyłania poleceń przełączania.

 

 

Innowacje w IIoT services

 

Trend Visualizer umożliwia wyświetlanie i analizę danych historycznych w oparciu o HTML5 i jest dostępny jako część rozwiązania Historian 360. Nawet użytkownicy nieposiadający wiedzy z zakresu inżynierii projektowej mogą konfigurować poszczególne trendy i tabele.

 

Nowa usługa zenon Dashboard Service oferuje łatwy sposób wizualizacji danych z zenon Software Platform w przeglądarce. Indywidualne pulpity nawigacyjne oparte na predefiniowanych widżetach można tworzyć bezpośrednio w przeglądarce. Nawet bez dogłębnej znajomości architektury projektu i systemu, możliwy jest bezpośredni dostęp do współdzielonych punktów danych, alarmów oraz zdarzeń.

 

 

Pojawiły się również nowe funkcje w innych usługach IIoT. Usługa Identity Service może być teraz używana również dla Service Engine i Report Engine. Ułatwia to centralne zarządzanie użytkownikami oraz prawami dostępu w zenon Software Platform.

 

W Device Management dystrybucja projektów zenon do różnych urządzeń i ich monitorowanie zostały ulepszone pod względem łatwości obsługi.

 

Szczegółowe rozwiązywanie zapytań za pomocą GraphQL oraz Reporting

 

Interfejs GraphQL oferuje możliwość definiowania rozmiaru zapytań. Wcześniej zapytania o wartości archiwalne zapewniały dokładny obraz tego, w jaki sposób dane zostały zarejestrowane w określonym przedziale czasu. Nie zawsze jednak konieczne jest odpytywanie wszystkich zarejestrowanych danych. Obecnie istnieje możliwość określenia czasu dla każdego zapytania o wartości archiwalne. Ponadto do istniejących wartości archiwalnych można dodawać parametry zapytań. Funkcje te nie tylko poprawiają wydajność zapytań, ale umożliwiają one również zoptymalizowane wyświetlanie trendów, np. w Trend Visualizer, lub ukierunkowane wyszukiwanie zagregowanych wartości zamiast surowych danych.

 

zenon Report Engine został zintegrowany z SQL Server 2022 i umożliwia zaawansowane analizy procesów, optymalizacje produkcji oraz raportowanie online.

Siła napędowa stojąca za zenon: Connectivity – co nowego?

 

OPC UA Server w Process Gateway został pomyślnie przetestowany pod kątem zgodności i jest wymieniony jako certyfikowany produkt na stronie OPC Foundation.

 

OPC UA Process Gateway obsługuje wysyłanie przetłumaczonego języka zgodnie z tabelą językową projektu w komunikacji zdarzeń OPC UA dla AML / CEL. Zdarzenia dla Chronologicznej Listy Zdarzeń (CEL) mogą być teraz wysyłane również w systemie Linux, a dane historyczne mogą być pobierane ze zmiennych archiwalnych.

 

Sterownik OPCUA32 umożliwia konfigurację opcjonalnego prefiksu dla nazw zmiennych. Można go dostosować dla każdego połączenia, aby ułatwić importowanie zmiennych z różnych serwerów z tym samym modelem informacyjnym.

 

Dostępne są informacje o ważności certyfikatów OPC UA dla komunikacji sterownika klienta OPC UA. Pozwala to na terminowe odnowienie certyfikatów i może zapobiec przestojom.

 

Sterownik S7TIA został zaktualizowany i obsługuje wersję 19 platformy TIA, a także komunikację ze sterownikiem PLC z aktualnym oprogramowaniem układowym, nawet jeśli dozwolona jest tylko bezpieczna komunikacja. Hasło dla poziomu dostępu może być również parametryzowane.

 

W systemie Linux Logic Service oferuje funkcjonalność znaną z systemu Windows: rozszerzona komunikacja między Service Engine i Logic Service oznacza, że zmienne utworzone w Engineering Studio mogą być teraz używane również w Logic Service. Ponadto w systemie Linux dostępne są dodatkowe sterowniki magistrali Fieldbus.

W ten sposób zenon oferuje niezależne od platformy zintegrowane rozwiązanie z Service Engine oraz Logic Service.

 

Obecnie możliwe jest monitorowanie aktualnego stanu process gateway w Service Engine i wyzwalanie alarmu, jeśli gateway nie jest już aktywny. Monitorowanie zintegrowanego process gateway’a może być realizowane za pomocą zmiennej.

 

Dalszy rozwój Service Engine w systemie Linux

 

Zespół COPA-DATA poczynił ogromne postępy w migracji zenon Service Engine do systemu Linux. OPC UA Gateway został rozszerzony jako interfejs, dzięki czemu można teraz wyświetlać zdarzenia i dane historyczne. Licencje można teraz aktywować na maszynach z systemem Linux. Dotyczy to zarówno licencji software'owych, jak i licencji dostępnych na kluczu. Już nie istnieje zależność pomiędzy pomyślnym licencjonowania Service Engine a serwerem licencji opartym na systemie Windows w sieci. Ponadto można teraz uruchamiać wykonywanie skryptów i funkcji, takich jak przeładowywanie Service Engine, potwierdzanie alarmów lub uruchamianie nagrywania archiwum. Wszystkie rozszerzenia dla zenon 14 pozwalają na bardziej elastyczne wykorzystanie Service Engine jako niezależnego od platformy gateway’a.

 

zenon 14 Highlights - pobierz tutaj:

zenon 14 - HIGHLIGHTS - Energy & Infrastructure

Fact Sheet

zenon 14 - HIGHLIGHTS - Energy & Infrastructure

1.7 MB

zenon 14 - HIGHLIGHTS - Food & Beverage

Fact Sheet

zenon 14 - HIGHLIGHTS - Food & Beverage

2.2 MB

zenon 14 - HIGHLIGHTS - Life Sciences & Pharmaceutical

Fact Sheet

zenon 14 - HIGHLIGHTS - Life Sciences & Pharmaceutical

1.5 MB

 

 

start now: zenon 14 training