Smart City – Rozwiązania dla instytucji, budynków i transportu w inteligentnych miastach

Według prognoz ONZ, do 2050 roku dwie trzecie populacji świata będzie żyć na obszarach miejskich. Dla COPA-DATA jest to wyzwanie do wykorzystania wszystkich możliwych zasobów i możliwości, aby zapewnić cenne współtworzenie zrównoważonej przyszłości, w której warto żyć — z innowacyjnymi rozwiązaniami Smart City, bazującymi na naszej Platformie Programowej zenon i najnowszej dostępnej technologii.

 

Technologia Smart City

Technologia stosowana do budowania inteligentnych miast (tzw. Smart Cities) jest znana pod nazwą Internet Rzeczy (Internet of Things — IoT). Internet Rzeczy umożliwia połączenie codziennie wykorzystywanych obiektów i przedmiotów za pośrednictwem Internetu. COPA-DATA wykorzystuje tę technologię w platformie oprogramowania zenon, aby umożliwić funkcjonowanie inteligentnych miast.

 

Rozwiązania IoT dla inteligentnych miast umożliwiają gminom i instytucjom użyteczności publicznej szybsze podejmowanie lepszych decyzji, prowadzących do zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa i jakości życia ludzi. Żyjemy w scyfryzowanym świecie, w którym technologia IoT pozwala na gromadzenie, analizowanie i wykorzystanie danych w celu optymalizowania procesów i zużycia cennych zasobów.

 

Platforma oprogramowania zenon wykorzystuje szerokie spektrum tej technologii w różnych celach, np:

 • Gromadzenie danych: niezależne od sprzętu gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących wszystkich operacji i wyposażenia.
 • Wizualizacja i kontrola: ułatwienie i zwiększenie płynności złożonych procesów w celu zapewnienia lepszej kontroli i zrozumienia procesów.
 • Analityka i raportowanie: obliczenia i prognozy są wykonywane na podstawie danych historycznych i rzeczywistych z pomocą zaawansowanych analiz, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.
 • Inżynieria: konfigurowanie rozwiązań z zakresu automatyki w celu ułatwienia realizacji projektów.
 • Zarządzanie danymi: porównywanie i organizowanie danych gromadzonych w czasie rzeczywistym, aby umożliwić miastom podejmowanie bardziej wpływowych decyzji.

 

Obszary innowacji dla Smart Cities

Dzięki integracji technologii w wielu różnych dziedzinach życia, na rozwój Smart City może wpływać wiele czynników, takich jak:

 • Infrastruktura: infrastruktura inteligentnego miasta może obejmować wszystkie elementy: od oświetlenia ulicznego do sieci wodociągowej i systemów transportowych. Platforma zenon ma możliwość śledzenia i kontrolowania wielu tych elementów.
 • Budynki: platforma oprogramowania zenon może zbierać i analizować dane w celu usprawnienia systemów w budynkach, od ogrzewania i klimatyzacji do oświetlenia i wind. Celem jest optymalizacja wydajności i oszczędność energii wszystkich procesów w budynku.
 • Wykorzystanie energii: zadaniem inteligentnego miasta jest znajdowanie rozwiązań zapewniających oszczędność energii i jej dostępność dla wszystkich mieszkańców. Funkcjonowanie obszarów miejskich jest silnie zależne od wykorzystania energii, dlatego nasza Platforma Oprogramowania zenon posiada szereg opcji, umożliwiających niezawodne i wystarczające dostarczanie energii.

 

Oprogramowanie zenon w obszarze Smart City

Oprogramowanie zenon ma możliwość analizowania danych i rozwijania rozwiązań dla inteligentnego miasta, które mogą poprawić zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i wydajność funkcjonowania miast na całym świecie. Technologia Smart City może być wykorzystywana w odniesieniu do takich obszarów funkcjonowania miasta jak: energia, woda, budynki, transport i ruch uliczny. Poniżej zaprezentowano szczegółowe rozwiązania miejskich wyzwań.

 

Energia

Jeżeli potrzebne jest rozwiązanie, zapewniające dostarczanie energii lub wydajniejsze kontrolowanie sieci, zenon może pomóc w zwiększeniu płynności procesów i poprawie niezawodności sieci w mieście tak, aby wszyscy mogli polegać na energii, której potrzebują do życia i funkcjonowania. Niezależnie od tego, czy obiektami są inteligentne sieci, podstacje, hydroelektrownie, farmy wiatrowe czy systemy fotowoltaiczne, zenon dostarcza zintegrowane środowisko do wszystkich zastosowań.

 

Woda

Niezawodne zaopatrzenie w wodę jest jednym z najważniejszych elementów, którego potrzebują wszystkie miasta. Platforma Programowa zenon zawiera metody prognozowania nowych wskaźników wyczerpania zasobów wodnych i opracowywania rozwiązań tego problemu.

Dzięki oprogramowaniu zenon serwisanci mogą mieć dostęp dzięki alertom i powiadomieniom do bieżących informacji o wyciekach lub innych problemach związanych z zaopatrzeniem w wodę. Pozwala to na skrócenie przestojów i łatwiejszą kontrolę kosztów utrzymania.

 

Inteligentne budynki

Oprogramowanie zenon umożliwia zarządzanie obiektami w inteligentnych miastach przez tworzenie prostych i wydajnych rozwiązań na potrzeby operacji i procesów zachodzących w miejskich budynkach. Przykładowo, zenon może pomóc w opracowywaniu metod oszczędzania energii w budynkach publicznych w celu zmniejszenia kosztów i ograniczenia produkcji odpadów.

To oprogramowanie pozwala na komunikacje systemów energetycznych, tak samo, jak większości systemów funkcjonujących w budynku. Od ogrzewania i klimatyzacji do wind i elektryczności — zenon może połączyć je i zebrać w zautomatyzowanym procesie, którym łatwiej się zarządza.

 

Transport i ruch uliczny

Innym aspektem życia w Smart City, który zenon może usprawnić, jest system transportu publicznego i ruchu ulicznego. Możliwe jest, przykładowo, wykorzystanie oprogramowania do przewidywania i kontroli rozmieszczenia świateł na pasach startowych na lotniskach lub sterowania wyświetlaczami na drogach o intensywnym ruchu.

 

Jedną z istotnych funkcji oprogramowania zenon jest energooszczędność, dlatego monitoruje ono również możliwe oszczędności w zużyciu energii na potrzeby transportu publicznego.

 

Zalety oprogramowania zenon dla Smart City

Wybór oprogramowania zenon do wdrażania oraz modernizacji planów urbanistycznych zapewnia szereg korzyści, takich jak:

 • Sterowanie systemem z dowolnego miejsca
 • Łatwa integracja z istniejącymi systemami i infrastrukturami
 • Łatwe w użyciu kreatory i narzędzia
 • Wysokiej jakości wizualizacja
 • Zaawansowane raportowanie i predictive analytics
 • Skalowalność pod kątem projektów i systemów
 • Elastyczność w odniesieniu do nowych operacji
 • Szybki i bezpieczny dostęp do informacji

Celem każdego z tych benefitów jest zapewnienie wyższej jakości, bardziej wydajnych procesów z wykorzystaniem rozwiązań automatyzacyjnych wbudowanych w oprogramowaniu zenon. Dzięki technologii Smart City współczesne obszary miejskie są szybsze, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone. Nasze oprogramowanie wykorzystuje najnowsze innowacje, aby zapewnić maksymalny zwrot z inwestycji i spełnić przyszłe potrzeby każdego miasta.

 

Planowanie Smart City z oprogramowaniem zenon

Nasza Platforma Programowa zenon jest bezpieczna, łatwa w użyciu i szybko staje się przyszłością miejskiego życia. Rozwiązania IoT dla inteligentnych miast można wdrażać nie tylko w odniesieniu do oszczędności energii i procesów wykorzystywanych w budynkach, lecz również w całym przemyśle.

Dzięki zenon miasto nie jest już zwykłym miastem — to inteligentne miasto, które jest zgodne z wyzwaniami przyszłości. Warto już dziś zintegrować technologię inteligentnego miasta i automatyzację w planach miasta i procesach z oprogramowaniem zenon. Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać więcej informacji o naszych rozwojowych rozwiązaniach dla inteligentnych miast.

Smart City solutions with zenon

 

zenon has the power to analyze data and help develop Smart City solutions that can improve sustainability, safety, and efficiency in cities all over the world. Smart City technology can apply to many different city components, such as energy, water, buildings, transportation, and traffic. See below to learn more about zenon’s wide-reaching solutions to city challenges.

Energy

If you need a solution that allows you to secure energy supply or control your grid more effectively, zenon is a proven and reliable way to streamline your processes and improve network reliability in the city, so that everyone can depend on the energy they need to function.Whether it is for smart grids, substations, hydropower plants, wind farms, or photovoltaic systems, zenon provides an integrated environment for all applications.

Water

A reliable water supply is one of the most important services that every city needs. The zenon Software Platform has capabilities to predict rates of water depletion and provide answers so you can resolve problems. With zenon, maintenance technicians can stay on top of leaks or other problems that may occur with the water supply through the help of alert messages. This way, downtime is reduced and maintenance costs can be more easily controlled.

Smart Buildings

zenon offers utility management for Smart Cities by creating simple and effective solutions for the operations and processes that take place in city buildings. For example, zenon can help you come up with ways to save energy in public buildings to cut down on costs, waste, and your impact on the environment.

This software has the ability to integrate energy systems and, it can do the same thing with most systems that are needed to run a building. From heating and air conditioning to elevators and electricity, zenon can take on the management of all these systems and condense it into a more streamlined and data-driven automated process.

Transportation and Traffic

Another aspect of Smart City life that zenon can enhance is the public transportation and traffic systems. For instance, you can use zenon to oversee and control lighting on airport runways or to control overhead displays on high-traffic roads. Because one of zenon’s staple functions is the conservation of energy, our software also monitors for possible savings in public transportation energy usage.

 

Smart City benefits with zenon

If you choose zenon to help you move forward with your urban planning, you’ll receive a number of benefits, including:

 • System control from any location
 • Easy integration with existing systems and infrastructures
 • Easy-to-use wizards and tools
 • High-performance visualization
 • Advanced reporting and predictive analytics
 • Scalability for projects and systems
 • Flexibility with new operations
 • Fast, secure access to information

Every one of these benefits is designed to help you create higher quality, more efficient processes with automation solutions built with zenon. Thanks to Smart City technology, urban areas today are quicker, safer and more sustainable. Our software uses the latest innovations to ensure maximum return on investment and meet the future needs of any city.

 

Plan your Smart City with zenon

Our zenon Software Platform is secure and easy-to-use, and it's quickly becoming the future of urban life. IoT solutions for Smart Cities can be implemented, not only in energy-saving and building processes, but also across entire industries.

 

With zenon, a city is no longer just a city — it’s something altogether smarter and more in tune with tomorrow. Discover how to integrate Smart City technology and automation into your city plans and processes with zenon today. Contact us now for more information about our ever-developing Smart City solutions.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 • Energetyka dla Smart City - Efektywność energetyczna z zenon

  Energia

  Odnawialne źródła energii, inteligentne sieci, stacje elektroenergetyczne – oprogramowanie zenon zapewnia solidne, inteligentne rozwiązania do wytwarzania i dystrybucji energii.

 • Zarządzanie wodą i ściekami w Smart City

  Woda

  Czy chcesz zapewnić płynne i skuteczne działanie sieci wodociągowych i systemów kanalizacji? Jest to możliwe dzięki oprogramowaniu zenon firmy COPA-DATA.

 • Automatyzacja inteligentnych budynków z zenon

  Inteligentne budynki

  W każdym budynku wykorzystuje się wiele systemów działających w sposób zautomatyzowany. Są to np. windy, klimatyzacja, ogrzewanie, oświetlenie oraz instalacje wodne.

 • Mobilność w Smart City: Transport i ruch drogowy

  Transport i ruch drogowy

  Wydajny transport publiczny i inteligentny przepływ ruchu w mieście przyszłości – oprogramowanie zenon sprawia, że jest to możliwe już dziś.

 • Inteligentne miasto: Microsoft CityNext

  Microsoft CityNext

  Przyznanie firmie COPA-DATA nagrody firmy Microsoft w kategorii „Sektor publiczny: Microsoft CityNext” w uznaniu oprogramowania zenon na potrzeby inteligentnych miast.

 • Oprogramowanie zenon na potrzeby inteligentnych miast

  Oprogramowanie zenon na potrzeby inteligentnych...

  Firma COPA-DATA wnosi cenny wkład w rozwój inteligentnych miast i ich mieszkańców. Chcesz poznać nasze rozwiązania? Pobierz teraz.

Smart City solutions with zenon

Fact Sheet

Smart City solutions with zenon

314 KB

Smart City

Poster

Smart City

1.9 MB

Leibnitzerfeld Wasserversorgung (Austria)

Success Story

Leibnitzerfeld Wasserversorgung (Austria)

1.6 MB

Więcej przykładów projektów

Smart City Insights

Zmiany wprowadzane na rzecz przekształcania miast w bardziej inteligentne pomagają poprawić standard życia w społecznościach miejskich na świecie