Hur datainsamling i en produktionsanläggning kan öka effektiviteten och lärandet

Ju mer du vet om fabrikens verksamhet, desto större möjligheter har du att förbättra effektiviteten och resultatet. För att öka kunskapen om sin verksamhet använder sig tillverkningsföretag i allt högre grad av datainsamling och analysteknologi. Med hjälp av sensorer, tillverkningsdatainsamlingsprogram och andra verktyg kan tillverkare samla in data om en rad olika aspekter av sina fabriker och övergripande affärsverksamhet. Genom att utvärdera och kontextualisera data kan du dra lärdomar som hjälper dig att förbättra styrningen av tillverkningsprocessen, öka processeffektiviteten, minska kostnaderna, förbättra produktkvaliteten med mera.

 

En avancerad programplattform som zenon från COPA-DATA kan möjliggöra den digitala transformationen och göra inhämtning, hantering och analys av data, applikationsteknik och systemkontroll enklare. I den här artikeln tittar vi på hur fabrikseffektiviteten och övriga aspekter av din fabrik kan förbättras med hjälp av data.

 

 

Vilka data är bra att samla in?

Datakontextualisering – som omvandlar data till värdefull affärsinformation – och efterföljande beslut för att förbättra din affärsverksamhet är beroende av vilken typ av data du samlar in. Eftersom så många faktorer vanligtvis påverkar tillverkningsprocesserna kan en rad olika datatyper från all din verksamhet vara till nytta. Till den vanligaste informationen som tillverkningsföretag inkluderar i sin produktionsdatainsamling hör följande.

 

 • Utrustningens status: Med hjälp av sensorer kan du samla in detaljerad information om din utrustning. Datainsamlingen gör det möjligt för dig att se när din utrustning används, hur effektivt den används med mera.
 • Linjehantering: Linjehantering omfattar många olika faktorer, och datainsamlingstekniken kan hjälpa dig att hålla koll på dem alla. Att få en tydligare översikt över din produktionslinje kan hjälpa dig att öka effektiviteten.
 • Energidata: Att samla in realtidsdata om din energiförbrukning hjälper dig att öka energieffektiviteten, minska kostnaderna och agera mer hållbart.
 • Beställningscykeltider: Genom att spåra mätdata kopplade till beställningscykeltider kan du avgöra vilka steg du måste ta för att förbättra processen och därmed förbättra kundnöjdheten, öka antalet slutförda beställningar och öka lönsamheten.
 • Fraktkostnader- och tider: Genom att spåra och analysera fraktkostnader och -tider kan du tillhandahålla mer korrekta fraktberäkningar, minska fraktkostnaderna och leverera beställningar snabbare.
 • Leveransprecision: Leveransprecision är en viktig faktor för kundnöjdhet. Genom att spåra mätdata relaterade till den här faktorn kan du ange eventuella orsaker till felaktig beställningsleverans och justera dem.
 • Affärsbeslut: Med hjälp av datainsamlingsteknik kan du använda data för att fatta informerade affärsbeslut och spåra den påverkan dessa beslut har på verksamheten och ledningen.

Upptäck insikter för att förbättra styrningen av tillverkningsprocessen, öka effektiviteten, minska kostnaderna, förbättra produktkvaliteten med mera.

Identifiera mönster

Efter att du har startat att samla in produktionsanläggningsdata kan du börja analysera dina data för att upptäcka mönster och insikter om din verksamhet. För att hjälpa till att åstadkomma detta kan du kombinera historiska data med aktuella data. När du fortsätter att samla in data kommer du att få djupare insikter som är mer värdefulla för din affärsverksamhet.

 

Fyra stora processer ingår när det gäller att identifiera mönster i dina data, och zenon programplattform kan hjälpa dig att slutföra alla.

 

 • Datainhämtning: Datainhämtning innebär att samla in data från din utrustning för att ge dig en mer fullständig översyn av din anläggning. Anslut alla dina industriella anordningar, även i ett heterogent hårdvarulandskap, för att få data som du enkelt kan validera och förbearbeta.
 • Dataregistrering: Automatiseringsprogramvara med dataregistreringsförmåga kan kombinera både maskingenererad och manuellt insamlad data. När de lagras, se till att data aggregeras, struktureras och kontextualiseras korrekt så att de blir enkla att använda. Denna process eliminerar datasilor och säkerställer att du kan använda all information.
 • Datahantering: Nästa steg är att hantera och kontextualisera data så att du får maximal nytta av dem. zenon erbjuder exempelvis åtskilliga alternativ för att modellera och kontextualisera data i alla dina fabriker och kan visa all relevant information på ett användarvänligt sätt, för all utrustning och alla platser.
 • Dataanalys och -rapportering: När dina data har samlats in och organiserats kan du få grepp om och använda dina data. Från enkla beräkningar till omfattande rapporter, analysera dem för att få förståelse för hur du ska förbättra din tillverkningseffektivitet och -produktivitet.

 

 

Identifiera förbättringsområden

När du samlar in och analyserar data, leta efter områden där du kan förbättra din verksamhet. Du kan upptäckta potentiella förbättringar på olika områden. Dina data kanske exempelvis avslöjar möjligheter att minska din energiförbrukning, förbättra produktkvaliteten och minska dina kostnader.

 

Datainsamlingen utgör grunden för dessa förbättringar. För att dessa förbättringsstrategier ska lyckas måste de data du samlat in att vara kompletta och korrekta. Dina analyser av data måste också producera pålitliga resultat. Med zenon kan du få korrekt datainsamling och fördjupade men användarvänliga rapporter.

 

Att implementera modern datainsamlings- och analysteknik kan skapa avsevärda fördelar. För att exempelvis ta itu med många problem vid manuell datainsamling digitaliserade ett buteljeringsföretag och distributör för PepsiCo hela sin process för datainsamling, -visualisering och -rapportering med zenon. Som ett resultat har företaget fått fullständig insyn i sin produktion och har avsevärt förbättrat effektiviteten och kvaliteten genom mer informerade beslut.

Hur dessa data kan användas

När du har identifierat de förbättringsmöjligheter du vill fokusera på, vilka är nästa steg? De exakta steg du behöver ta beror på de ändringar du vill göra. Nedan diskuterar vi hur du kommer igång med att använda dina data för att få viktig information och genomföra förbättringar på olika områden.

 

1. Tillverkning

Data kan till exempel hjälpa dig att optimera användningen av din utrustning. Du kanske upptäcker att en viss maskin fungerar mer effektivt i en viss inställning. Du kommer att upptäcka de faktorer som påverkar dina tillverkningslinjer, såsom maskininstallation och -användning, systemkonfigurationer och de anställdas prestanda. Du kanske också hittar områden inom dina processer som du vill förbättra. När man tittar på tidigare data om när maskiner var i gång kanske du noterar att det tar särskilt lång tid för anställda att börja använda utrustningen i början av ett skift.

Genom att generera åtgärdsbara data kan du sedan förbättra den totala effektiviteten genom att ta itu med användning av och utbildning om utrustningen för dina anställda.

 

2. Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring är ett annat område som data kan hjälpa till att förbättra. Med den förbättrade synligheten som dina data ger kan du lättare identifiera orsakerna till produktdefekter.

Med zenon kan du skapa rapporter som tillhandahåller utvärderingar av produktionskvaliteten, inklusive statistisk processkontroll (SPC) rapporter och processkapabilitetsrappporter. Processkapabilitetsrapporten kan, exempelvis, visa dig om produktionen körs inom definierade gränser. Styrdiagrammet som finns tillgängligt med zenon bedömer stabiliteten på kvaliteten inom serieproduktionen och kan hjälpa dig att snabbt identifiera variationer i produkten.

 

En bransch som har särskilt strikta kvalitetskrav är läkemedelsindustrin. Genom att standardisera data från olika källor och tillhandahålla detaljerade rapporter kan zenon hjälpa dig att uppfylla dessa krav. Initiala data blir tillgängliga under en process och slutrapporterna är tillgängliga omedelbart efter att en process avslutas, vilket förbättrar datakvaliteten och sparar tid. Utöver att möjliggöra en automatisk insamling av maskindata kan du mata in data manuellt i zenon via en terminal eller mobil enhet, och kombinera både automatiska och manuella data i ett homogent system. Programvaran leder operatören genom alla de fält som krävs och säkerställer att manuella data anges korrekt.

 

3. Underhåll av utrustningen

Ett annat sätt att använda data för att öka tillverkningseffektiviteten är att förbättra hur du underhåller utrustningen. Du kan använda data som du samlar in för att hantera ett prediktivt underhållsprogram.

 

Att utföra underhåll helt enligt ett fast schema kan leda till att man ersätter komponenter tidigare än det är nödvändigt och missar underhållsbehov som uppstår oväntat, vilket kan öka kostnaderna. Ett reaktivt underhållsprogram, som innebär att man reagerar på problem när de dyker upp, kan resultera i längre driftstopp och försämrad utrustningsprestanda. Ett prediktivt underhållsprogram övervakar å andra sidan ständigt utrustningens skick så att du kan förutsäga när problem uppstår och avgöra det perfekta tillfället att utföra underhållsarbete eller byta ut komponenter. Detta hjälper till att förhindra störningar och driftstopp och kan minska dina underhållskostnader.

 

4. Energihantering

Du kan också använda data för att öka tillverkningseffektiviteten genom att spåra information om din energianvändning och utnyttja den informationen för att minska och optimera din energiförbrukning. Att optimera din energianvändning minskar företagets kostnader och dess miljöpåverkan. Det kan också hjälpa dig att uppfylla kraven i ISO 50001:2011 standard för energihantering.

 

När du tittar på dina energidata kan du till exempel upptäcka att en viss utrustning använder betydligt mer energi än annan liknande utrustning. Med hjälp av denna information kan du hitta orsaken till den ökade energiförbrukningen, oavsett om det rör sig om en felaktig komponent eller ineffektiv drift. Du kan också hitta förbättringar du kan göra på hela din anläggning, som att förbättra isolering eller investera i en mer effektiv uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringsenhet. Förbättrad energidatahantering kan också hjälpa till att upptäcka möjligheter att använda alternativa energikällor eller installera generering på plats, vilket ytterligare kan minska kostnader och miljöpåverkan.

 

5. Testa nya processer

Att planera produktion är en komplex uppgift, eftersom du måste beakta ett brett spektrum av aktiviteter. Genom att använda zenon Smart Checklist får du hjälp att hålla koll på och slutföra dina processer på ett framgångsrikt sätt. Den ersätter papperslistor och hjälper till att säkerställa färre fel, ökad effektivitet och förbättrad flexibilitet. Vid sidan av Batch Control-modulen kan du enkelt komma åt funktioner såsom revisionslogg, larm och meddelandefunktion, historik och kommunikation med ERP-system.

 

När du testar nya processer är det viktigt att effektivisera datalagring och -hantering. Med hjälp av zenon Smart Checklist, uppbackad av registrerade data, kan du skapa testloggar och rapporter för att optimera dina processer.

Att använda zenon Smart Checklist hjälper dig att spåra komplexa processer och säkerställa färre fel, samt förbättrad effekivitet i produktionen.

6. Lagerstyrning

Att optimera lagret är ett utmärkt sätt att minska kostnaderna, öka effektiviteten och förbättra kundnöjdheten. Samtidigt som du vill se till att du alltid har tillräckligt med lager för att möta kundernas krav, kan ett för stort lager dränera företagets ekonomi. Det kan vara utmanande att uppnå denna balans, men om du håller noga koll på dina lagerdata kan du lyckas göra detta.

 

Rätt programvara kan hjälpa dig att föra mer exakta lagerregister och uppdatera dina lagerdata snabbare. Det kan också göra att du kan se alla dina data på ett ställe, även om du har lager på flera anläggningar.

 

7. Hållbarhet och säkerhet

Hållbarhet, säkerhet och andra aspekter av företagsansvar blir allt viktigare för dagens företag. Kunder, leverantörer och andra intressenter beaktar i allt större utsträckning dessa aspekter när de beslutar om de ska köpa från eller arbeta med ett visst företag.

 

Data kan hjälpa dig att skapa ett mer hållbart företag genom att hjälpa dig att minska din energianvändning eller använda renare energiresurser. Du kanske också kan minimera materialavfall och optimera din leveranskedja med hjälp av dataanalys.

 

Dessutom kan du identifiera områden där du kan förbättra säkerheten. Till exempel kan spårning av data identifiera problem som kan få en maskin att fungera felaktigt och skada medarbetare, så att du kan åtgärda problem innan de orsakar en skada. Du kanske också upptäcker faktorer som ökar risken för skador eller osäkra förhållanden och eliminera dessa problem proaktivt.

 

 

Sätta igång med zenon programvaruplattform

Insamling och anslutning av fabriksdata från alla nivåer, från produktionsgolvet till företagsresursplanering (ERP), är avgörande för att fatta affärsbeslut, behålla konkurrenskraften och förbättra effektiviteten i tillverkningen. Rätt programvara kan hjälpa dig att komma dit.

 

zenon från COPA-DATA är en programplattform som är utformad för att göra tekniken och den automatiserade driften av tillverkningsutrustningen enkel. Det är ett standardiserat program till vilket du kan lägga till moduler och egenskaper och det integrerar HMI, SCADA, soft PLC, IoT, rapportering, meddelandefunktion, larm och andra egenskaper i en plattform. Tillverkningsföretag i många olika branscher, från livsmedel och dryck via läkemedel till bilbranschen, kan använda zenon för att förbättra tillverkningsanläggningens effektivitet, produktivitet och lönsamhet.

 

Precis som våra produkter hjälper er att kontinuerligt förbättra er verksamhet, förbättrar vi kontinuerligt vår programvara för att säkerställa att den upprätthåller optimal prestanda och tillhandahåller modern teknik. Vi har över 30 års erfarenhet av att hjälpa företag att förbättra sina processer och är redo att hjälpa ert företag att nå era mål.

 

För att veta mer om hur zenon kan hjälpa till med datainsamling för att förbättra tillverknings- och industriverksamhet, se vår hemsida eller kontakta oss idag.

KONTAKTA OSS