6 sätt att öka produktivitet och kvalitet i läkemedelstillverkning

 

Ökande konkurrens, ändrade krav i bestämmelser, störande teknik och diverse andra faktorer driver läkemedelstillverkare till att skynda på innovationer för att öka sin produktivitet och produktkvalitet. Under 2018, till exempel, spenderade medlemmarna i handelsorganisationen Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) en rekordsumma på $79,6 miljarder på forskning och utveckling.

 

Förbättrade processer och resurser genom att dra nytta av tillverknings- och styrteknik kan hjälpa. En industriell mjukvaruplattform som kan hjälpa företag att spåra data, styra processer och automatisera diverse funktioner kan vara till nytta i detta område.

 

 

Fördelarna med ökad produktivitet och kvalitet i läkemedelstillverkning

 • Efterlevnad av bestämmelser: Optimering av produktionsprocesser gör det enklare för läkemedelstillverkare att säkerställa efterlevnad av alla relevanta bestämmelser.
   
 • Ökade vinster: När produktiviteten ökar leder den ökade stordriften och produktgenomströmningen till större vinster. Dessa vinster kan användas till ny produktutveckling och tillväxt för företaget.
   
 • Lägre kostnader: Ökad produktivitet kan även leda till lägre produktionskostnader på grund av stordriftsfördelar, vilket ökar vinsten ytterligare.
   
 • Konkurrensfördelar: En förbättrad vinst och ökad produktion ger även företaget en fördel gentemot sina konkurrenter.

Ökad produktivitet har flera fördelar, inklusive ökade vinst, lägre kostnader, konkurrensfördelar och efterlevnad av bestämmelser.

6 sätt som läkemedelstillverkare kan förbättra produktivitet och kvalitet på

Så, hur ska ni som läkemedelstillverkare förbättra er produktivitet? Här kommer sex steg ni kan följa:

 

1. Skydda dataintegritet och efterlevnad 

Läkemedelsföretag måste följa stränga bestämmelser och standarder och måste vara noga med att skydda sin dataintegritet. Genom att hitta ett effektivt och tillförlitligt sätt att göra detta kan hjälpa dessa företag att öka sin produktivitet och produktkvalitet.

 

Att t.ex. Gå över till elektronisk dataregistrering kan öka effektiviteten och tillförlitligheten i kvalitetskontrollen. Initiala resultat blir tillgängliga under produktionsprocessen och rapporter och efterlevnadsdokumentation finns tillgängliga så snart en batch är klar. Med pappersbaserad dataregistrering tar det mycket längre tid att behandla denna information.

 

Elektronisk, automatisk dataregistrering minskar även sannolikheten för fel vid registrering av produktdata. Om ett registrerat värde ligger utanför det förväntade intervallet får kvalitetshanteringen en automatisk avisering. Dessutom, när data lagras på ett molnbaserat system, har alla anställda tillgång till data som är uppdaterade, oavsett vilken internetansluten enhet de använder.

 

Med zenon kan ni även ändra era processer utan omvalidering, vilket sparar avsevärt med tid och pengar. zenon tillhandahåller även fullständig efterlevnad direkt från lådan. Utrustning, processer eller verksamhet behöver inte ändras, trots omvandlingen. zenons lösningar lever upp till bestämmelser såsom FDA 21 CFR del 11 och Bilaga 11 av EU GMP-riktlinjerna. Plattformen lever även upp till kraven i Good Automated Manufacturing Practice (GAMP) 5 programvarukategori 4. Dessa funktioner gör det möjligt för er att leva upp till efterlevnadskrav lättare och mer effektivt.

 

 

2. Minska pappersanvändningen och förenkla arbetsflöden i driften

Få branscher är så hårda kvalitetskrav som läkemedelsbranschen. Varje del av processen, från tillverkningen av själva produkten till märkning av förpackningar till rengöring av utrustningen som använts, måste kontrolleras noga.

 

I läkemedelsbranschen är batchprocessen vanlig, i denna tillverkas produkter i batchar istället för kontinuerligt. Även om detta har sina fördelar innebär det även att minsta lilla misstag kan förstöra en hel batch. En dålig batch betyder avsevärda mängder bortslösade pengar, tid och råmaterial.

 

Om tillverkaren inte inser att batchen är dålig kan skadan bli ännu värre, kroppsskador som leder till böter kan uppstå och stämningar, såväl som stor skada på företagets rykte.

 

För att undvika dessa och andra negativa scenarion är det avgörande med effektiv batchkontroll. zenons Batch Control-funktion, till exempel, gör det möjligt för er att enkelt kontrollera processen och optimera produktionen med användarvänliga gränssnitt, hårdvaru-agnostisk implementering och sömlös integration.

 

Data som läkemedelstillverkare samlar in om sina processer är viktiga för att säkerställa produktkvaliteten. Många företag förlitar sig dock fortfarande på pappersdokumentation, vilket gör att insamling och hantering av data felbenägna.

 

Användning av automatisering med mobila enheter kan hjälpa till att minska dessa fel och göra datainsamlingen effektivare. zenons Paper on Glass-applikation gör det möjligt för er att digitalisera och automatisera era datarelaterade processer. Själva processen ändras dock inte, så den är även effektiv för validering. Med Paper on Glass får användaren detaljerade anvisningar för varje uppgift, såsom säkerhetsanvisningar eller föreskrivna användaråtgärder, vilket hjälper till att förhindra fel.

 

zenon samlar in data från många olika källor, standardiserar dem och analyserar dem. Det producerar rapporter som är lätta att läsa, vilket underlättar kvalitetssäkring, och är tillgängliga omedelbart efter att en batch är klar. Med pappersbaserad datainsamling är sammanställandet av dessa rapporter en mycket längre och dyrare process.

 

 

3. Maximera effektivitet och flexibilitet

Effektivitet hänvisar till hur mycket input, inklusive tid, pengar och material, som krävs för att producera en given mängd resultat. Så effektivitet är nära besläktat med produktivitet.

 

Med hjälp av zenon kan ni, till exempel, samla in information från hela er anläggning. Vilket gör att ni får en tydlig bild av er verksamhets effektivitet. Ni kan använda dessa data och de rapporter ni får till att upptäcka områden där ni kan förbättra era processer och er anläggning.

 

zenon gör det även möjligt för er att automatisera diverse delar av era processer. Automatisering kan göra det möjligt för er att få samma mängd arbete gjort med mindre manuell input, tid och resurser. Till exempel får operatörer, med automatiserade larm, omedelbara aviseringar om problem och kan snabbt korrigera dem.

 

Validering är en viktig del av den farmaceutiska tillverkningsprocessen eftersom bestämmelser och standarder i branschen måste följas. zenon kan hjälpa till att öka effektiviteten även i detta område. Det erbjuder fullständig efterlevnad som standard och gör det möjligt för er att ändra eller förbättra era processer utan omvalidering, vilket kan spara avsevärt med tid och resurser åt er.

 

zenon hjälper er även att strömlinjeforma förpackningsdelen av er produktionsprocess. Precis som under batchproduktionsprocessen kan zenon, under packningen, kontrollera, övervaka och visualisera er process, vilket gör det enklare för er att identifiera sätt att förbättra den. Ni kan även få fjärråtkomst till data så att ni kan övervaka och arbeta på er process oavsett var ni är. Denna mobilitet, tillsamman med användaradministration och åtkomsträttigheter, hjälper er även att säkerställa att varje anställd får precis den information de behöver för att snabba på processen.

 

En inflytelserik faktor i dessa områden är konvergensen av informationsteknik (IT) och driftsteknik (OT), vilken gör att tillverkare kan dra fördel av tekniken i de industriella sakernas internet (IIoT).

 

Effektiv IT-/OT-kommunikation innebär effektiv delning av data mellan produktions- och verksamhetsnivåer. Till exempel får ni möjlighet att använda data som samlats in från er tillverkningsprocess som grund för informerat beslutsfattande som kan förbättra effektiviteten. zenon hjälper er att skapa sömlös kommunikation mellan dessa två nivåer genom att tillhandahålla en gemensam struktur för informationsflödet.

Med Paper on Glass får användaren anvisningar för varje uppgift, såsom säkerhetsanvisningar eller föreskrivna användaråtgärder som hjälper till att förhindra fel.

4. Förbättra livslängden för produktionsresurser

Ett annat sätt som företag i läkemedelstillverkningsbranschen kan öka sin effektivitet är att förbättra livslängden och upptiden för sina maskiner.

 

När utrustning går sönder och måste bytas ut förlorar företagen pengar, både till köp eller reparationer av sin utrustning och till förlorad produktionstid. Om utrustningen underpresterar kanske ett företag inte kan släppa loss sin fulla potential på grund av långsamma eller defekta maskiner. Utrustning med fel kan även orsaka skador på produktbatchar, vilket innebär bortkastad tid och resurser.

 

Att investera i högkvalitativ utrustning kan hjälpa företagen att undvika dessa utrustningsproblem. Det är även viktigt att ha ett effektivt underhållsprogram på plats.

 

Ett sätt att förbättra ert underhållsprogram är att växla från ett fast underhållsschema eller reaktivt underhållsprogram till ett prediktivt underhållsprogram. Denna typ av program inbegriper att förutsäga när maskiner behöver underhållsarbete så att ni kan bestämma den optimala frekvensen och tiden för att genomföra underhållet. Detta hjälper er att undvika onödigt underhållsarbete som kan öka kostnaderna, såväl som att missa tecken på framtida fel som kan leda till nertid och höga reparationskostnader.

 

För att få information till era förutsägelser kan ni använda data från sensorer som sitter på er utrustning. Om ert system upptäcker abnormiteter i hur systemet fungerar får ni en varning om att underhållsarbete behövs. Med hjälp av zenon och andra externa applikationer kan ni skapa underhållsscheman enkelt och effektivt tack vare automatiseringen dessa system tillhandahåller.

 

Genom att investera i kvalitetsutrustning och skapa ett effektivt underhållsprogram kan läkemedelsföretag undvika nertid och fel i produktionen och därmed öka produktiviteten.

 

 

5. Integrera alla tekniker 

Läkemedelstillverkningsprocesser är komplexa och anläggningarna innehåller en stor mängd utrustning och system. Produktionsprocessen i sig själv är komplex, men man måste även ta med extrautrustning och byggnadssystemen i beräkningen. Produktionsprocessen för läkemedel kräver en strikt kontrollerad miljö, så även uppvärmnings- och kylsysten måste beaktas.

 

Att integrera dessa system kan göra det enklare att kontrollera produktionsprocessen och miljön och säkerställa att den är optimerad för att öka produktiviteten.

 

En omfattande plattform som zenon kan vara till nytta i detta område, eftersom ni kan använda den till att övervaka, styra och optimera produktionsutrustning såväl som andra system. Den gör det möjligt för er att hålla koll på hela ert system och se hur de olika delarna interagerar. Denna utökade insyn kan hjälpa er att hitta sätt att förbättra effektiviteten och produktiviteten.

 

De nativa drivrutinerna och branschprotokollen inom zenon gör integrationen enkel, även om ni har många olika typer av utrustning från olika tillverkare och generationer. Till exempel zenon Historian kan använda nativa drivrutiner för att ansluta till ett system, oavsett om det är ett reursplaneringssystem för företag (ERP), tillverkningsverkställningssystem (MES) eller någon annan typ av system, utan att göra ändringar i tredje partssystemet.

 

Ni kan även integrera alla områden, inklusive tomma rum, i ett enda övervakningssystem. zenon inkluderar kronologiska händelselistor, testloggar, arkivering med mera, allt på en plattform. Detta ger er förbättrad analys och datapresentation, vilket hjälper er att få bättre insikter i era system och hur ni kan förbättra dem.

 

 

6. Förbättra den industriella säkerheten

Cyberangrepp och andra säkerhetshot kan stoppa produktionen. Dessa hot kan även få läkemedelsföretag att tveka om att anta ny teknik som skulle kunna öka deras produktivitet. Ny teknik, såsom IIoT-enheter, kan tillhandahålla många fördelar men även introducera potentiella nya hot som ni måste skydda er mot.

 

Eftersom denna teknik kan ge produktivitetsförbättringar och många företag tvekar att anta den måste ni hitta ett sätt att implementera den medan ni skyddar den mot hot för att få en avgörande konkurrensfördel.

 

Alla läkemedelsföretag måste ha ett robust cybersäkerhetssystem på plats. Dessa system spelar en viktig roll i att göra det möjligt för företagen att anta innovativ ny teknik. Företagen måste även välja att använda den teknik som har utmärkta inbyggda cybersäkerhetsfunktioner.

Att leta efter leverantörer som har fått certifieringar kan hjälpa till med detta. COPA-DATA har fått ett certifikat för att de följer säkerhetsstandarden ISA/IEC 62443-4-1:2018 från TÜV SÜD, som är en del av German Association for Technical Inspection. Detta certifikat visar att våra processer lever upp till kraven för de aktuella industriella IT-säkerhetsriktlinjerna.

 

zenon inkluderar säkerhetsfunktioner som kryptering, autentisering, filsignatur, säkra gränssnitt och säker användaradministration, vilket skyddar mot dataförluster och andra hot. Dessa funktioner gör det enkelt att integrera zenon i er befintliga säkerhetsstrategi.

zenon har säkerhetsfunktioner som kryptering, autentisering, filsignatur, säkra gränssnitt och användaradministration som skyddar mot dataförluster och andra hot.

Vikten av automatiseringsmjukvara när ni vill åstadkomma högre produktivitet och kvalitet

Digital programvara som zenon kan spela en central roll för att hjälpa ert företag att åstadkomma högre produktivitet. zenon mjukvaruplattform tillhandahåller en integrerad lösning som kopplar samman alla nivåer av er verksamhet, från era sensorer till ert ERP-system. Den inkluderar HMI, SCADA, mjuka PLC:er, meddelanden, rapportering, larm och andra funktioner, allt på en plattform.

 

För företag i läkemedelsbranschen gör zenon det enklare att följa bestämmelser, tillhandahåller effektiv och snabb utveckling och möjliggör övervakning och automatisering i industriella processer. Den stöder strömlinjeformad verksamhet, från massproduktion till små kvantiteter. Datainsamlingen som den tillåter erbjuder ökad transparens, förbättrad kvalitetssäkring och kontinuerliga förbättringar, inklusive produktivitet. Recepthantering och batchkontroll är mycket flexibla och användarvänliga i zenon.

 

Ni kan använda zenon till att övervaka och hantera system och utrustning över hela er anläggning, från er produktionslinje till era energisystem. Detta ger er ökad insyn i er verksamhet och insikterna som behövs för att förbättra ert företag som helhet.

 

zenon kan användas som ett be processtyrningssystem, integrerat PLC-system, energihanteringsprogramvara, automatiseringsprogramvara med mera. Om ni vill förbättra produktiviteten i era anläggningar för läkemedelstillverkning kan en omfattande mjukvaruplattform som zenon vara en av de mest lönsamma investeringarna ni kan göra.

 

 

Kontakta oss idag för att få veta mer

Det är viktigt för dagens läkemedelstillverkare att vidta åtgärder för att öka sin produktivitet så att de kan hänga med sina konkurrenter, följa stränga bestämmelser och fortsätta förse sina kunder med säkra och kvalitativa produkter. Rätt teknik kan hjälpa dem att åstadkomma detta.

 

På COPA-DATA siktar vi på att tillhandahålla teknik som hjälper företagen att hantera komplexitet med lätthet. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra våra produkter och lägga till nya funktioner för att säkerställa att de kan fortsätta leva upp till moderna krav. Förutom våra produkter tillhandahåller vi utbildning och supporttjänster för att vägleda kunder genom deras projekt från start till mål.

 

Om ni vill veta mer om hur COPA-DATA och zenon kan hjälpa er att öka ert företags produktivitet, kontakta oss idag.

KONTAKTA OSS

Successful with zenon

Successful with zenon

These companies trust our products and services.

 

 

Our customers

 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon
 • Successful with zenon